Silové rozvody

Inštalácie silových rozvodov je činnosť, ktorá bola pre našu spoločnosť východiskovou od roku 1991. Doteraz je zaradená do produktového portfólia. Dnes sa v oblasti inštalácie využíva aj systém inteligentnej elektroinštalácie určený predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. Výmena informácií prebieha po dátovej zbernici, ktorá precháza celou budovou. Všetci účastníci na zbernici, tj. snímače (vysielače povelov) a aktory (prijímače povelov), sú pripojené na jednu zbernicu a vymieňajú si navzájom informácie prostredníctvom datových paketov, vďaka tomu je možné dosiahnúť aj podmienené väzby (napr. pri otvorenom okne je dátový paket zapínajúcí kúrenie neúčinný). Jednotlivým účastníkom je možné priraďovať funkcie (osvetlenie zap/vyp, osvetlenie stmievať, rolety atď.) a nastavovať ich prevádzkové parametre. Voľba riešenia závisí len na Vašich požiadavkách.

Základné činnosti v oblasti inštalácie silových rozvodov

  • elektroinštalácie priemyselných hál,
  • elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,
  • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov a nákupných centier,
  • montáž a opravy bleskozvodov,
  • dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel,
  • regulácia osvetlenia,
  • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov, potrubí,
  • elektrické vykurovanie konvertormi,
  • regulácia kúrenia,
  • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia.

Pri inštaláciách si vyberáme dodávateľov materiálu od renomovaných svetových a domácich výrobcov.