Kvalita produktov

Snahou spoločnosti ZVA s.r.o. je neustály rozvoj a zlepšovanie.

Len tak možno zabezpečiť konkurenčnú schopnosť v tak rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví, akým je aj elektrotechnický priemysel, kde pôsobíme už od roku 1996. Nie pasívna existencia spoločnosti na trhu, ale inovácia procesov, produktov, vzdelania a celého systému riadenia, vytvára predpoklad pre vyvážené vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a štátom. Na základe tejto snahy prijala naša spoločnosť tento rámec zlepšovania:


  • Potreby a požiadavky zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán určujú smer všetkých aktivít našej firmy.
  • Budeme progresívna, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s angažovanými, motivovanými a spokojnými zamestnancami, ktorí vyhovujú vysokým odborným a morálnym požiadavkám a ktorí sú najdôležitejším faktorom nášho úspechu. Kvalita sa stáva výzvou a zodpovednosťou každého zamestnanca.
  • V neustálom zlepšovaní a efektívnom riadení našich procesov vidíme kľúč k trvalej prosperite a tým k zvyšovaniu spokojnosti vlastníkov. Do týchto procesov zapájame tiež našich dodávateľov.
  • Naprieč celou organizáciou kladieme dôraz na neustále sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizáciu činností, na predchádzanie nedostatkom a odstraňovanie ich príčin.
  • Hlásime sa k európskym trendom a národnej politike kvality. Predchádzame a minimalizujeme negatívne dopady nášho pôsobenia na životné prostredie.
  • Vybudovaním systému riadenia kvality chceme v konkurenčnom prostredí dosahovať vynikajúcu úroveň kvality produktov, spokojnosť a trvalú dôveru našich zákazníkov.
  • Primerane a vhodne komunikujeme podnikové aktivity vo vnútri aj navonok našej firmy.